UNIK INDSATSEN

Formålet med UNIK indsatsen er at give unge en bedre livskvalitet, støtte til at mestre eget liv i overgangen til voksenlivet. I UNIK har vi et forebyggende, socialt og uddannelse -& jobrettet sigte.

UNIK ONLINE

UNIK Online er et gratis landsdækkende tilbud til unge i alderen 15-30 år. Vi har en bred vifte af aktiviteter, som spænder fra:

 • Individuelle psykolog – og psykoterapeutsamtaler
 • Gruppeforløb med psykolog eller psykoterapeut
 • Gruppeforløb med ungementor
 • Chat med socialrådgiver
 • Chat med ungementor
 • Naturterapi
 • Samt yoga, madlavning m.m.

Verdens-målene

Verdensmål 3-4-8 – 17. Tryghed, mental sundhed, trivsel og job-& uddannelse. De unges mentale sundhed, selvværd og trivsel er i centrum og parallelt motiverer vi henimod uddannelse-& job som er nogle. af hjørnestenene i vores arbejde. Vi har kombineret en tværfaglig indsats med adgang til et unikt recovery- fællesskab. Vi indgår i professionelle partnerskaber, der skaber værdi for de unges udvikling henimod et trygt og selvforsørgende liv.

Vores vision

Alle børn og unge i Danmark har ret til trivsel, uddannelse og et trygt liv.

Vi bidrager til værdiskabende indsatser og aktiviteter. Økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Kort sagt – små detaljer med stor betydning for børn og unge.

Vores kernekompetencer

Vi er psykologisk forankret med en traumeinformeret tilgang. Vi har ekspertviden indenfor unges mentale sundhed.

Vi hjælper psykisk sårbare unge med diagnoser, omsorgssvigt og komplekse livsvilkår i overgangen til et selvstændigt voksenliv.
Vores arbejde er tværfagligt og helhedsorienteret, vi kombinerer behandling og peer to peer fællesskaber.

Vi har dokumenteret, at en tidlig, længerevarende og forebyggende indsats virker.

Vores mission

Styrke psykisk sårbare børn og unges fysiske og mentale sundhed, trivsel og livsmestring i de svære overgange.

At fremme psykisk sårbare børns og unges uddannelses- & jobmuligheder.

At sikre psykisk sårbare børn og unge adgang til et sundt og støttende fællesskab.

FOR UNGE

 

 

UNIK

 

SELVVÆRD

SELVVÆRD

FOR UNGE

UNIK

psykologisk forankret 

Formål – Børn og Unges Trivsel

Børn og Unges Trivsel anerkender det massive behov for at yde støtte og hjælp til psykisk sårbare unge med mistrivsel. Vi forstår kompleksiteten i disse problemer og har som vores mission at hjælpe de unge og deres pårørende med, at opnå større livskvalitet, mental sundhed, trivsel og inddragelse i samfundet.

Vores primære mål er at yde støtte og aktiviteter, der hjælper psykisk sårbare unge med at håndtere deres udfordringer, styrke deres ressourcer og kompetencer, og forbedre deres evne til at deltage fuldt ud i samfundet. Vi sigter mod at nedbryde stigmas omkring psykisk sårbarhed og fremme en kultur, der anerkender og respekterer hvert individs unikke erfaringer og potentiale. Vi planlægger at opnå disse mål gennem en bred vifte af aktiviteter brugerinddraget initiativer psykologisk støtte, Vi tilbyder en-til-en terapi og gruppesessioner med kvalificerede psykologer og terapeuter, der professionelt og kompetent arbejder traumeinformeret og med den kognitive
diamant Recovery- og træningsprogrammer, Vi arrangerer workshops og ugentlige caféer, hvor målet er at udvikle de unges sundhed, trivsel og empowerment. Vi træner dem i praktiske færdigheder til at håndtere dagligdags udfordringer og opnå social resiliens.

 

Peer-støtte, Vi fremmer peer-to-peer support-netværk, hvor de unge kan dele deres erfaringer og strategier for coping, samtidig med at de modtager støtte og forståelse fra andre, der har lignende erfaringer.

Vi arbejder for at øge bevidstheden og forståelsen for psykisk sårbarhed i det bredere samfund.

Vi undersøger, måler og vurderer regelmæssigt effekten af vores programmer og initiativer gennem feedback fra deltagere, analyser af programdata og uafhængige evalueringer.

Vi anvender disse data og evalueringer til løbende, at forbedre vores aktiviteter og sikre, at vi effektivt møder behovene hos de unge. Gennem vores dedikerede indsats ønsker vi at skabe et samfund, hvor psykisk sårbarhed er anerkendt og håndteret med empati, respekt og forståelse, og hvor alle unge har de ressourcer og den støtte, de har brug for at trives og leve et sundt og meningsfyldt liv.

Hvem er vi
Foreningen Børn og Unges Trivsel har siden 2012 arbejdet med
sårbare unge og på udsatte- og anbringelsesområdet. Vi har et
forebyggende, socialt og uddannelsesrettet sigte. Vi er
psykologisk forankret. Børn og Unges Trivsel er en non-profit

forening, der er ansvarlig, sætter en ære i anstændighed, god
tone og målbare resultater.

Vi samarbejder tværprofessionelt og tværsektorielt med stat, kommuner, institutioner og større relevante organisationer.
Foreningen er en af initiativtagerne til Alliancen for Anbragte
Børn og Unge. Foreningen er med UNIK indsatsen medlem af
Rådgivning Danmark. Børn og Unges Trivsel arbejder ud fra 4 overordnede værdier. Værdierne er formuleret af bestyrelsen og er et udtryk for den retning, vi altid bevæger os og er grundlæggende for vores handlemåde samt udførelsen af vores aktiviteter i foreningen.

Børn og Unges Trivsel skal altid være:
Værdiskabende Vi er kompetente, engagerede, nytænkende og arbejder tværprofessionelt.

Anerkendende
Vi mener, at det er vigtigt for trivsel, glæde og selvværdsfølelse.

Kommunikerende
Vi mener, at forandring er en konstant og vedvarende proces
mellem mennesker.

Samvirkende
Vi indgår i forpligtende, professionelle og helhedsorienterede
arbejds- og aktivitetsfællesskaber.

Social ARV

Alle fortjener en reel chance

Gitte er ansat i UNIK indsatsen hos Børn og Unges Trivsel med tre ansvarsområder: Administration, ungesupport og caféansvarlig. Gitte har selv brudt den negative sociale arv og er i dag en stor rollemodel for de unge i UNIK indsatsen. Gitte er et eksempel på, at det er muligt at blive en mønsterbryder.

“De unge sætter tit spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg ved de ting, jeg gør, og hvorfor jeg har den viden, jeg har. Det skyldes faktisk, at jeg har selv været dér, hvor vi ofte møder de unge i dag. Jeg ved, hvad de unge taler om, og jeg forstår, hvordan det er at være de unge på flere forskellige planer. Vi lever i et samfund, hvor forståelsen omkring det at have været anbragt, er meget lille. Jeg har mødt mennesker, som…”

– Gitte Rodholm

Cafe unik

De unge kan deltage i cafe-arrangementer, hvor de spiser sammen og socialisere. Cafeen udgør et fællesskab, hvor de unge styrker deres sociale kompetencer og opbygger sociale netværk. I forbindelse med café-arrangementerne afholdes jævnligt særlige tema-arrangementer afhængig af de unges ønsker og behov. Det kan fx være budget og økonomistyring, familieplanlægning, dagligdagsfærdigheder som indkøb, rengøring og madlavning, brug af e-Boks/netbank, sundhed mm.

Deltagerne kan også deltage i netværksgrupper superviseret af fagprofessionelle. I gruppen har de unge mulighed for at møde andre ligesindede unge og snakke om det, som er svært. Der tilbydes både generelle grupper og grupper med fokus på specifikke problematikker som fx. angst eller misbrug

BØRN OG UNGES TRIVSEL

VORES AMBITIONER

 

 • SKABE MERE VÆRDI FOR UNGE OG SAMFUNDET
 • LANGSIGTET INDHOLDSPLANLÆGNING
 • HURTIGERE OG MERE EFFEKTIV IDÉUDVIKLING OG IGANGSÆTTELSE
 • SAMTÆNKNING AF AKTIVITETER INTERNT OG EKSTERNT 

VERDENSMÅL

Foreningen Børn og Unges Trivsel tror på at sunde netværk og uddannelse er vejen ud af fattigdom, vold, misbrug og er med til at sikre et værdigt liv for børn og unge. I vores indsatser arbejder vi med Verdensmålene. Foreningens formand Heidie Graversen var en af initiativtagerne og medstiftere af Alliancen for Anbragte Børn og Unge. I vores helhedsorienterede indsats i UNIK hjælper vi udsatte unge med at komme ud af ensomhed, isolation, et liv på kanten og ind i sunde fællesskaber.

Vi er psykologisk forankret og tilbyder akut hjælp inden for 24 timer. Hjørnestenene i vores arbejde er tryghed, omsorg, trivsel og uddannelse. Vi har altid den unge i centrum samtidig med vores professionelle tværfaglige indsats. Foreningen indgår i professionelle partnerskaber, der skaber værdi for de unges udvikling og fremtid på udsatte-og anbringelsesområdet. Vi sikrer, at de unge i vores UNIK-indsats får sund og nærende mad, har råd til medicin og får den hjælp, de har brug for. Vi arbejder for at særligt udsatte og nuværende og tidligere anbragte børn og unge får samme muligheder for uddannelse og støtte til at gennemføre den som deres jævnaldrende.

Hos os har de unge en stemme i eget liv. De får mulighed for at øge deres motivation og få et selvforsørgende og værdigt liv. Foreningen har stor fokus på sunde miljøer og netværk, at give tryghed samt genkendelighed, at arbejde med kernefrivillige og være de unges `vikarierende familie´, som er vigtig for at de unge kan bryde med den negative sociale arv.

VERDENSMÅL

Klik på billederne for at læse mere om hvordan verdensmålene er hjørnesten i Børn og Unges Trivsel.

De unge får hjælp i UNIK-indsatsen på individuelt niveau. De understøttes og motiveres, og deres faglige niveau hæves, så de får lige adgang og mulighed for at starte på en ungdoms- og/eller en videregående uddannelse. I vores arbejde tænker vi i bæredygtighed både i forhold til udvikling og livsstil. Derfor tilbyder vi netværksgrupper i et sundt miljø, der er med til at fremme en fredelig og ikke-voldelig kultur, så vi forebygger misbrug og kriminalitet. .

Ved at være en del af arbejdsmarkedet får de unge udsatte mulighed for at bryde den sociale arv og for at hæve deres indkomster. Derved sikrer vi mindre ulighed og mindsker fattigdommen i Danmark.

Vi har indgået tværprofessionelle partnerskaber med Ballerup, Herlev, Gentofte, Gladsaxe og Københavns Kommune samt Hjemløseenheden i København. Derudover samarbejder vi med andre organisationer som Kofoeds Skole, SydhavnsCompagniet, Ungdommens Røde Kors. For nærværende er foreningen i gang med at etablere partnerskaber med det private erhvervsliv omkring beskæftigelsesmuligheder som praktik- og elevpladser samt ordinære jobs.

BØRN OG UNGES TRIVSEL

VORES AMBITIONER

 

SKABE MERE VÆRDI FOR UNGE OG SAMFUNDET
LANGSIGTET INDHOLDSPLANLÆGNING
HURTIGERE OG MERE EFFEKTIV IDÉUDVIKLING OG IGANGSÆTTELSE
SAMTÆNKNING AF AKTIVITETER INTERNT OG EKSTERNT

 

BØRN OG UNGES TRIVSEL

AMBASSADØR

 

”Desværre svigter vi som samfund alt for ofte i dag. Derfor har vi brug for Projekt UNIK.”

METTE ABILDGAARD 

FOR UDSATTE MØDRE

UNIK-UM

UNIKUM er et initiativ under Børn og Unges Trivsel- UNIK indsatsen, der henvender sig til særligt sårbare mødre og udsatte familier med anbringelsesbaggrund.

Tidlig indsats forebygger mistrivsel i hverdagen hos mor og barn. Psykologhjælp til tidligere anbragte nybagte mødre og familiebehandling tilbydes, i fortrolige og trygge rammer.

Er du selv som barn vokset op i et dysfunktionelt hjem, kan det være svært at stå med et stort ansvar som sårbar mor og førstegangsforældre.

UNIK-UM er et mestringsforløb og et tilbud for dig som enlig mor eller jer som nybagte forældre, der har et brændende ønske om at skabe en god start på livet for barnet. Foreningen Børn og Unges Trivsel har stor erfaring med udsatte og anbringelsesområdet. Vi har taget initiativ til UNIK-UM for udsatte mødre i et helhedsorienteret tværfagligt samarbejde med den kommunale sundhedspleje og jordemødre som kan henvise svært stillede mødre til gratis psykologrådgivning.

Børn og Unges Trivsel ønsker med UNIK-UM at sikre en tidlig fremskudt indsats for at sikre barn, mor og hele familien: Vi har mange års erfaring og har et stort fokus på mor og barns mentale sundhed, der er med til at forebygge tvangsfjernelser, som har store konsekvenser for mor, barn og hele familien.

Familiebehandling varetages af vores dygtige psykologer, hvor I sammen arbejder med mønstre, temaer og udfordringer, I oplever i hverdagen. Vi arbejder også med individuelle forløb med særligt sårbare mødre for at tale om de svære ting op til fødslen og lige efter. Igennem forløbet vil du komme til at stå stærkere med et øget fokus på jeres trivsel i relationen mor-barn.

Familiesamtaler giver jer flere forskellige værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket i at mestre hverdagen. Der vil også være mulighed for at sparre med os sideløbende, hvis I måtte have brug for opfølgende samtaler. Det er vigtigt, at I arbejder sammen om at ændre de områder eller livsmønstre, der ikke fungerer for jer, når to bliver til tre. Er der misbrug hos din partner er en intensiv indsats med til at bidrage til at øge jeres fælles trivsel i hverdagen. Kontakt os. Ring på +45 4019 3232.

BØRN OG UNGES TRIVSEL

AMBASSADØR

 

”Desværre svigter vi som samfund alt for ofte i dag. Derfor har vi brug for Projekt UNIK”

METTE ABILDGAARD 

Rådgivning hjælper sårbare unge.

Vi tilbyder gratis terapeutisk rådgivning til sårbare unge og unge i efterværn, hvor der er brug for en effektiv og tværfaglig professionel indsats. Mange unge er uden job eller uddannelse, og antallet af unge med angst og lavt selvværd er stærkt stigende på anbringelsesområdet. Vi møder også mange unge, der er uafklaret i forhold til deres kompetencer.

Terapi øger de sårbare unges muligheder i forhold til kunne mestre og håndtere hverdagen bedre. De seneste forskningsresultater viser, at mange unge der er nuværende eller tidligere anbragt desværre er droppet ud af skolen, eller er på overførselsindkomst.

Derfor har vi startet en tværfaglig indsats op, hvor der er fokus på et mestringsforløb med selvværdstræning og kompetenceudvikling. Foreningen Børn og Unges Trivsel arbejder med en anerkendende tilgang for at motivere de unge, for at hjælpe dem med en god overgang til at få et selvforsørgende voksenliv.

Børn og Unges Trivsel arbejder helhedsorienteret og tværfagligt både med de unge og med vores samarbejdspartnere. Til dig, der er mellem 15-30 år Vi har mange års erfaring i at arbejde med sårbare og udsatte unge. Vores erfaring er, at alt for mange unge går med deres problemer alene og isolerer sig fra omverden. Vi kan hjælpe dig med din trivsel, og til at blive afklaret ift. job og uddannelse.

Vi støtter dig til at komme videre i livet, blive en del af fællesskabet og få en højere tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. I foreningen Børn og Unges Trivsel hører vi ofte fra de unge på kontanthjælp, at det er en lettelse, at blive forstået, få tilbudt konkrete redskaber og at få professionel hjælp til at komme videre. Vi tilbyder de unge hjælp til at få brudt den negative spiral, hjælp til at få ændret den nuværende situation, til at komme ud af angst, ensomhed og/eller isolation.

Hvem kan deltage

Hvis du er mellem 15-30 år og føler, at du sidder fast og har brug for hjælp til at komme videre i dit liv, så kontakt os. Sammen finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Du kan deltage, hvis du:

Tidligere har været anbragt

Er anbragt

Er på kontanthjælp Ønsker at blive job- eller uddannelsesparat

Er ledig med lavt selvværd Har en eller flere diagnoser

Er på en videregående uddannelse, men er gået i stå

Er gået ned med stress eller har en depression

Kontakt os for at høre mere.

Fonde Foreningen

Børn og Unges Trivsel søger løbende fonds og puljemidler til gavn for sårbare og udsatte på anbringelsesområdet.

Til familierådgivning vil I få flere forskellige værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket sammen, så I kan mestre hverdagen.

Det er vigtigt, at I som forældre er klar til at forsøge nye måder at se tingene på, og at I er åbne overfor hinanden. Det er vigtigt, at I arbejder sammen om at ændre de områder eller livsmønstre, der ikke fungerer optimalt for jer som familie. En intensiv indsats kan sikre, at I vil få mere ro og trivsel i hverdagen, så I kan blive klar til at favne fremtiden med ny energi og støtte til jeres barn eller teenager. Har du som forældre selv været anbragt og oplever du, at hverdagen er svær at få til at hænge sammen med et barn? Så kontakt os.

Familierådgivning

Familie-

rådgivning

Rigtig mange forældre søger rådgivning for at bryde de negative mønstre, når deres barn eller teenager mistrives. Børn og Unges Trivsel har stor erfaring på anbringelsesområdet, og vi arbejder helhedsorienteret for at sikre forebyggelse og en tidlig indsats. Sammen med jer som forældre eller plejefamilie, ser vi på de mønstre, temaer og udfordringer, der er i hverdagen. Igennem et forløb vil I komme til at stå stærkere med et øget fokus på jeres trivsel.

Til familierådgivning vil I få flere forskellige værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket sammen, så I kan mestre hverdagen.

Det er vigtigt, at I som forældre er klar til at forsøge nye måder at se tingene på, og at I er åbne overfor hinanden. Det er vigtigt, at I arbejder sammen om at ændre de områder eller livsmønstre, der ikke fungerer optimalt for jer som familie. En intensiv indsats kan sikre, at I vil få mere ro og trivsel i hverdagen, så I kan blive klar til at favne fremtiden med ny energi og støtte til jeres barn eller teenager. Har du som forældre selv været anbragt og oplever du, at hverdagen er svær at få til at hænge sammen med et barn? Så kontakt os.

Netværk

Netværksgrupper tilbydes hver uge til unge i alderen fra 15 – 30 år. Ensomhed, lavt selvværd og stress er ofte forbundet med børn, der haft en barndom som anbragt eller flere anbringelser som et livsvilkår.

Mangler du et ressourcestærkt netværk eller gratis psykologhjælp. Er du ensom grundet tidlig svigt og/eller kommer du fra en anbringelse i anden kommune?

Måske er du ung i efterværn eller har du ikke modtaget et efterværn? kontakt os.

Mobning

Foreningen Børn og Unges Trivsel siger nej til mobning. Hvert tredje barn menes at have været udsat for mobning. Mange, der har været anbragt som barn, har oplevet massiv mobning igennem barndommen. Hvor går man hen og får hjælp, når ens ungdom er præget af dårligt selvværd og selvtillid grundet mobning igennem skoleårene? Du er altid velkommen til at kontakte os.

Sorg- og krise rådgivning til tidligere anbragte unge

Søg hjælp og rådgivning, når livet udfordrer og bliver for svært. Mange nuværende og tidligere anbragte unge oplever depression og ensomhed grundet massivt svigt igennem barndommen. Vi møder i foreningen ofte unge, der befinder sig i en livskrise eller i sorg, som har isoleret sig – har ændret adfærd og lukket af for omverdenen.

Mange unge på kanten har over tid mistet troen på, at der er nogen, der kan hjælpe dem, og vi taler med mange unge, der har opgivet håbet. Vi tror på, at en længerevarende og helhedsorienteret indsats kan genskabe selvværd, håbet og troen på fremtiden hos de unge.

Vi søger i Børn og Unges Trivsel NGO hele tiden fonds- og puljemidler for at kunne tilbyde gratis psykologhjælp og superviseret netværksforløb. Du er altid velkommen til at kontakte os. Netværksgrupper – Børn og Unges Trivsel NGO

 

Børn og Unge med diagnoser og misbrug er steget markant de senere år

Børn og Unges Trivsel tilbyder gratis telefonrådgivning, og vi har en rusmiddelskonsulent og psykologer tilknyttet.

Vi ser i foreningen, at ADHD er en diagnose, som igennem nogle år har været stærkt stigende hos børn og unge. Diagnosen hører under gruppen af hyper kinetiske forstyrrelser. SID (sanseintegration), særligt sensitive, social angst og personligheds forstyrrelser. Mange tidligere anbragte børn og unge er også udfordret med dobbelte eller komplekse diagnoser. Det er allesammen udfordringer, der kræver specielle hensyn fra de pårørende og det øvrige samfund.

Børn er ikke ret gamle, før de finder ud af, at de er ”anderledes”.

Del dine oplevelser og erfaringer med andre – i netværksgruppen er du ikke alene. Kontakt os

 

UNIK og vores kernefrivillige netværk støtter dig

Børn og Unges Trivsel NGO har fokus på, at unge bliver mere job- og uddannelsesparate, så de unge får en større tilknytning til både arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Vi får mange henvendelser vedrørende sårbare unge, der har været tidligere anbragte. Mange af de unge er udfordret af lavt selvværd og selvtillid og sidder fast imellem to stole uden motivation. Ved at tænke forebyggende og i tidlig indsats støtter vi unge, når livet udfordrer. Vi arbejder med unge på udsatte- & anbringelsesområdet med en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang, der sikrer, at de unge genfinder balancen, bliver styrket og får et nyt håb om en fremtid. Vi ønsker med vores arbejde at have fokus på at længere varige løsninger, med fagprofessionelle og kerne frivillige gør en forskel og er med til at sikre, at udsatte unge på kanten bliver klar til at kunne gennemføre en uddannelse og/eller fastholde et job.

Som en tidlig indsats kan vi hver uge med et tværfagligt tilbud til skolebørn fra 0 klasse til og med 8 klasse hjælpe og støtte børn og unge i at få mere ro. De lærer at lytte til sig selv, sætte sunde grænser ved at øge koncentrationsevnen og udvikle kontakten til kroppen samt ved at genfinde balancen og glæden i dem selv, så de står styrket og mere robuste som skolebørn. “Alle børn har fortjent en glad og god skolegang. Kun når børn trives kan de indlære, derfor er der brug for redskaberne i Mindfulness og fra Yogaen i folkeskolen”, udtaler formand Heidie Graversen. “Jeg håber, at vores resultater kan medvirke til, at det på et tidspunkt bliver en obligatorisk del af skoleskemaet i folkeskolen til gavn for alle børn”. Kontakt os.

Se mere om De fem tibetanere øvelser

Video 1 Video 2 Guide 

Yoga & Mindfulness forløb for sårbare børn og unge

Mindfulness og yoga kombineret med selvværdstræning: I foreningen Børn og Unges Trivsel ønsker vi et sundt og rummeligt fællesskab, hvor alle børn og unge er inkluderet. På tværs af lærere, pædagoger og forældre sammen med vores dygtige undervisere, vil vi udvikle det kommunale tilbud i folkeskole og på specialskolerne, med Yoga og Mindfulness kombineret med selvværdstræning. Vi har i Børn og Unges Trivsel siden 2012 arbejdet i kommunerne og har gennem de sidste 7 år været ansat af Gladsaxe Kommune som en fremskudt og forebyggende indsats igennem sundhedsplejen

Som en tidlig indsats kan vi hver uge med et tværfagligt tilbud til skolebørn fra 0 klasse til og med 8 klasse hjælpe og støtte børn og unge i at få mere ro. De lærer at lytte til sig selv, sætte sunde grænser ved at øge koncentrationsevnen og udvikle kontakten til kroppen samt ved at genfinde balancen og glæden i dem selv, så de står styrket og mere robuste som skolebørn. “Alle børn har fortjent en glad og god skolegang. Kun når børn trives kan de indlære, derfor er der brug for redskaberne i Mindfulness og fra Yogaen i folkeskolen”, udtaler formand Heidie Graversen. “Jeg håber, at vores resultater kan medvirke til, at det på et tidspunkt bliver en obligatorisk del af skoleskemaet i folkeskolen til gavn for alle børn”. Kontakt os.

Se mere om De fem tibetanere øvelser

Video 1 Video 2 Guide 

LAD OS GØRE
EN FORSKEL

Kontakt os nedenfor, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil i kontakt med os i forhold til en af vores initiativer. 

5 + 15 =